Aktuálně

18.4.2022

GAMA spolupráce


Vážení členové,

Koncem ledna jsme jako Sokol Dolní Počernice z.s. podepsali Memorandum o spolupráci se společností Investiční Gama. Tato společnost připravuje ve spolupráci s MČ Praha Dubeč projekt Dubeč-Sever, který bude v jejím katastru zahrnovat byty, objekty pro občanskou vybavenost, služby a malé a střední podnikání. Součástí tohoto rozvojového projektu by měly být i parkové plochy a plochy určené pro sport. A právě kvůli nim nás firma s nabídkou spolupráce oslovila.

“Nechceme rychle postavit a prodat. Chceme v lokalitě naopak dlouhodobě setrvat a působit. A právě proto nám velice záleží na dobrých sousedských vztazích. Přáli bychom si, aby výsledek naší práce byl kvalitní a prospěšný co největšímu počtu lidí. Od spolupráce se Sokolem si vedle budování dobrých sousedských vztahů slibujeme také pomoc s přípravou co nejefektivnějšího využití ploch určených pro sport. Je v našem společném zájmu, aby tato sportoviště mohla vedle občanů Dubče sloužit i obyvatelům Dolních Počernic a aktivním členům místního Sokola,” vyjmenoval hlavní důvody k uzavření memoranda Martin Václavík, předseda správní rady Investiční Gama.

Ve spolupráci s naším Sokolem by tak v rámci budoucí výstavby mohlo například vzniknout multifunkční sportoviště nejen pro basketbal, volejbal, tenis a další míčové hry, ale i třeba pro parkur, pumptrack a další sporty. Firma chce také podporovat i naše konkrétní projekty a sportovní aktivity. Prvním konkrétní pomocí by měla být finanční podpora našeho dětského jarního sportovního soustředění, ale zůstat by jen u toho rozhodně nemělo. Pomáhat chce pravidelně třeba s příspěvky na náš provoz, soutěžemi a dalšími aktivitami.

A konečně - v rámci uzavřeného memoranda budeme jednat také o finanční podpoře našich rozvojových projektů - ať již na pomoc s rekonstrukcí našeho fotbalového areálu v Ráji a místní fotbalové tribuny nebo rekonstrukce stropu a osvětlení či zateplení objektu naší Sokolovny. Vstřícný a konstruktivní přístup investora k rozvoji sportu v lokalitě, která se bude dotýkat i života v naší obci vítáme. Spolupráci budeme průběžně společně vyhodnocovat a naše členy informovat o postupu plnění vzájemné dohody.

Předseda VV Sokol Dolní Počernice z.s.

Petr Polcar

14.4.2022

OTEVŘENÍ KURTŮ

Dnes od 15:30 lze rezervovat hraní na kurtech C,D,E. Kurt E  - vyžádat si kód na klíček u Květy nebo Tondy. Prosíme o větší opatrnost, kurty jsou po zimě ještě trochu měkčí. Po skončení je nutností kurt pořádně upravit pravítkem a potom síťovačkou.

Kurty A a B budou otevřeny během pátku nebo soboty.

Při rezervaci člena s hostem, prosím, uvést do poznámky rezervace termín "host". Člen následně zaplatí za svého hosta polovinu částky za kurt.

Na odkazech je možno přihlásit se na SoDoPo ligu, na VALNOU HROMADU SOKOLA a jsou též aktualizovány termíny pro odpracování brigád.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

10.4.2022

Úklid domečku a kurtů

Děkuji všem děvčatům z tenisového klubu, které v rámci brigády provedly velký úklid "domečku".

Květa a Jana.

VV TO děkuje rodičům a dětem za pomoc při údržbě areálu. 

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

BOURÁNÍ HALY

9.4.2022

BOURÁNÍ HALY

VV TO děkuje všem, kteří se podíleli na bourání haly.

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s.

8.4.2022

Přihlášení SoDoPo Liga 2022

Na odkazu, se můžete přihlásit do již 10 ročníku SoDoPo ligy 2022.

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit, do 20.4.2022 od 22.4.2022 by se začalo hrát. Startovné 200 Kč, zaplacené na recepci nejpozději před druhým zápasem. 

AZ.

7.4.2022

VALNÁ HROMADA SPOLKU

Sokol Dolní Počernice z.s.

Pozvánka na zasedání valné hromady spolku

Předseda výkonného výboru spolku

Sokol Dolní Počernice z.s.

IČ: 452 49 504

se sídlem Dolní Počernice, 

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 1761 (dále jen „Spolek“)

s v o l á v á

 valnou hromadu tohoto Spolku,

která se bude konat ve středu  27.4. 2022  od 18: 00 hodin

v hotelu Svornost, nacházejícím se na adrese: Novozámecká 284, Praha-Dolní Počernice,  PSČ 19012

Program zasedání valné hromady:

Zahájení valné hromady (zahájení, uvítání delegátů a hostů, konstatování usnášeníschopnosti)

 1. schválení jednacího řádu;
 2. schválení programu jednání;
 3. volba pracovního předsednictva;
 4. volba návrhové komise;
 5. zpráva o činnosti Spolku za období 2021-22
 6. zpráva o činnosti jednotlivých oddílů spolku za období 2021-22;
 7. zpráva o hospodaření spolku za období 2021
 8. zpráva revizní komise za období 2021;
 9. představení rozpočtu na rok 2022
 10. diskuse;
 11. závěr zasedání valné hromady.

Upozornění členům Spolku:

1. Člen, resp. osoba oprávněná jednat jeho jménem nebo zástupce člena Spolku,  se prokáže při registraci účasti na valné hromadě platným průkazem totožnosti.                      

Petr Polcar

předseda výkonného výboru

 Sokol Dolní Počernice z.s.

přihlášení:VALNÁ HROMADA 2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

2.4.2022

ČLENSKÁ SCHŮZE TO

   

                                        Zápis z oddílové schůze Tenisového oddílu

                                                       Sokol Dolní Počernice z.s.

Termín a místo konání:  30.3.2022, hotel Svornost

Přítomni za výbor:    Martina Čížková (MČ), Stepan Lukes (SL), Pavel Bocek (PB) ,Antonín Zoubek (AZ), Jiri Brejcha (JB)

Host: Petr Polcar, předseda spolku

Ostatní přítomní:  viz prezenční listina

Program:

Zahájení, prezence přítomných (viz. prezenční listina)
1. Zpráva o hospodaření za rok 2021
2. Plán hospodaření na rok 2022
3. Zpráva o činnosti oddílu v roce 2021
4. Informace o trénování mládeže 2021, vize 2022 (Ondřej Duffek)
5. Závodní týmy pro rok 2022 (Jan Daněček)
6. Volba delegátů na VH spolku
7. Diskuze, závěr

Informace:

1. Zpráva o hospodaření: „výsledovka“ a hospodaření na webu Sodopo

 • JB seznámil přítomné s konceptem zajistit uložení všech důležitých dokumentů na webové stránky oddílu. Dále okomentoval hospodářský výsledek a hospodaření oddílu za rok 2021 vč. negativního dopadu přesunu části plnění (předplacené hodiny v přetlakové hale) na jaro 2022 v důsledku opatření proti „Covidu“ v roce
 • JB informoval stručně o finančních úsporách realizací brigád, zejména v souvislosti s nutností stavět/bourat přetlakovou halu a jejich pozitivním dopadem na hospodaření TO/Sokola

     2. JB seznámil přítomné o plánu hospodaření spolku v roce 2022 a jeho vztahu zejména investiční plány a aktivity v areálu TO

         Rozpočet TO na rok 2022 – ambice sestavit vyrovnaný rozpočet, s předpokladem výnosů z (zejména)

 - pronájmů rezervace haly/kurtů

  - příspěvků

      3. Zpráva o mimozávodní činnosti v oddílu, interních soutěžích, turnajích, Amatérské lize

      4. JB poděkoval A. Zoubkovi za jeho aktivity u zaměstnavatele ČEZ, díky nimž se podařilo zrealizovat údržbové práce zeleně v areálu tenisu podél ulice V Ráji v rámci “dobrovolnického  dne“ včetně bezplatného zapůjčení plošiny (objem 15 osob, 8 hodin)

     5. Hlavní trenér, Ondra Dufek, informoval o rozdělení tréninků, tréninkových skupin.V plánuje příprava „mini kurtu“, vedle areálu.

Přihlášená družstva mládeže a dětí

              Letní ČST turnaje (2 turnaje)+ jeden dospělí

Dva příměstské tábory

       6. Závodní týmy; Jan Daněček infrormoval o přihláškách: přihlášena, 3 družstva v minulé sezóně. 

Do letošní soutěžní sezóny půjde oddíl v kategorii dospělých (mimo veterány) ve dvou týmech, přičemž team A bude hrát ve II.

 Mimo závodní družstav bude oddíl mít team veteránů a 3 teamy Buď fit

       7. Delegáti na VH spolku plánovanou na 27.4.2022: AZ vyvěsí na web oddílu listinu pro zájemce zastupovat TO na valné hromadě spolku (Sokola), přičemž je potřebná účast alespoň osmi delegátů (plus dva náhradníci pro případ výpadku nějakého delegáta).

Příspěvky a diskuse

1. Petr Polcar informoval o situaci ohledně zafixovaných cen energií na úrovni spolku stávající  fixace relativně dobrých cen bude ukončena v roce 2023

2. Dotace a granty – povedlo se získat „magistrátní grant“ bude rozdělen do oddílu spolku. 

Nejbližší akce – 9.4. bourání haly; AZ informoval o průběžné aktualizaci možnosti brigád na  odkazu.

      Různé: JB informoval přítomné, že v roce 2023 končí funkční období stávajícímu výkonném výboru oddílu tenisu jako avízo případným zájemcům o práci ve VV TO.

           V Dolních Počernicích 30.3. 2022                    

Zapsal Štěpán Lukeš

Ověřovatel zápisu: Iveta Udržalová     

29.3.2022

Bourání haly

Bourání haly proběhne 9.4.22 od 8.hod.

Pište se na odkazu: BRIGADY 2022

Děkujeme za spolupráci 

VV TO Sokol Dolní Počernice z.s 

Ceník tenisové haly

Mládež

Galerie

Kontakty

provozovatel
Sokol Dolní Počernice z.s.
IČ 45249504

adresa
Národních hrdinů 290
Dolní Počernice
190 12 Praha

tenis.sodopo@gmail.com

rezervace a správce areálu
Květa Langhamerová
+420 606378613

správce kurtů a webu
Tonda Zoubek
+420 724410088
azoubek@seznam.cz

hlavní trenér
Ondřej Duffek
+420 605457062
ondraduffek@icloud.com

trenér
Pavel Duffek
+420 603514994
duffis@seznam.cz

trenér
Stanislav Pospišil
+420 734589847
standik.pospisil@gmail.com

trenér
Štěpán Zoubek
+420 728428701
stepan.zoubek@seznam.cz

trenérka
Martina Čížková
+420 606415145
martinacizkova4@gmail.com

trenérka
Kristýna Pospišilová
+420 734589848
kristynka.pospisil@gmail.com

VÝBOR TENISOVÉHO ODDÍLU

Jiří Brejcha
+420 602 387 724
brejcha@bso.cz 

Martina Čížková
+420 606 415  145 
martinacizkova4@gmail.com 

Antonín Zoubek
+420 724 410 088
azoubek@seznam.cz 

Štěpán Lukeš
+420 724 220 666
mates44@yahoo.com 

Pavel Boček
+420 602 174 128
27pavel@centrum.cz 

Partneři