Všechny články
 
2020
2019
VOLBY 2019 SEZNAM KANDIDÁTŮ
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-1
 

VOLBY 2019 SEZNAM KANDIDÁTŮ

abecední seznam : Boček Pavel, Brejcha Jiří, Čížková Martina, Karochová Petra, Kolečko Jan, Lukeš Štěpán, Richter Zbyněk, Zoubek Antonín

INTERNÍ VOLEBNÍ PŘEDPIS

Tento interní předpis upravuje způsob a postup volby členů VV TO a je zpracován v souladu s čl. II. 1. SPORTOVNÍ ODDÍLY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PRO PROVÁDĚNÍ STANOV Sokol Dolní Počernice z.s. ze dne 27.4.2016.

1. VV TO, členové výkonného výboru tenisu 1.1. VV TO je kolektivní orgán s funkcí řízení a zajišťování chodu tenisového oddílu. 1.2. Funkční období VV TO je v délce čtyři roky. 1.3. Členem VV TO může být kterýkoli člen Sokola Dolní Počernice z.s., který je současně členem tenisového oddílu, je starší osmnácti let, je zvolen dle tohoto interního předpisu a členství ve VV TO následně přijme.

2. Voliči 2.1. Voličem podle tohoto interního předpisu je každý člen Sokola Dolní Počernice z.s. a zároveň člen tenisového oddílu starší osmnácti let (k 30. červnu volebního roku). 2.2. Každý člen má jeden hlas.

3. Informace o volbách 3.1. Stávající VV TO, který odpovídá za organizaci a průběh voleb v dostatečném předstihu minimálně jednoho měsíce před zahájením procesu voleb informuje členskou základnu o konání voleb. Současně VV TO informuje členskou základnu o způsobu provedení volby a to v souladu s tímto vnitřním předpisem. 3.2. Za řádné zveřejnění informace o volbách dle čl. 3.1. je považováno umístění informace na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/. Zveřejnění může být doplněno vývěskou v objektu zázemí TO na adrese V Ráji 905 a rozesláním zprávy jednotlivým členům prostřednictvím elektronické pošty.

4. Časový rámec 4.1. V roce konání voleb: - do 30. června se kandidáti do VV TO písemně přihlásí na elektronickou adresu sodopotenis@seznam.cz - nejpozději do 5. července stávající VV TO zveřejní seznam přihlášených kandidátů do VV TO na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/. Od tohoto data mohou jednotliví kandidáti na uvedených webových stránkách v sekci diskuse uveřejnit v souvislosti s volbami do VV TO své plány a vize týkající se TO Sokola Dolní Počernice z.s. - v údobí od 10. července nejpozději do 31.srpna volí jednotliví členové individuálně na určeném místě - nejpozději do 15. září je provedeno sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb na místě 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS ODDÍLU TENISU – VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU - nejpozději během následujícího dne se výsledky voleb uveřejní na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/

5. Způsob volby 5.1. Každý člen – volič má jeden hlas. 5.2. Volba je provedena prostřednictvím vhození volebního lístku do označené zapečetěné volební urny a zároveň podpisem voliče na volební arch 5.3. Každý člen – volič obdrží na místě lístek se seznamem kandidátů do VV TO, na kterém označí minimálně jednoho, nejvýše však pět kandidátů. Volební lístek, který bude vyplněn jiným, než takto uvedeným způsobem bude považován za neplatný. 5.4. Místem volby je klubovna TO na adrese V Ráji 905, Dolní Počernice

6. Otevření volební urny, vyhlášení výsledků voleb 6.1. Označená, zapečetěná volební urna je, kromě jednotlivých volebních úkonů, uchovávána v uzamčeném prostoru v klubovně na adrese TO V Ráji 905, Dolní Počernice (zodpovídá správce), aby bylo zabráněno náhodnému poškození. 6.2. V době po 31.srpnu, nejpozději však do 15. září, stávající VV TO zorganizuje otevření volební urny tak, aby byl přítomen co největší počet členů (např. konání turnaje). Volební urnu otevírá volební komise sestávající z náhodně na místě zvolených tří přítomných členů TO. Komise zkontroluje neporušenost urny, provede kontrolu počtu vhozených volebních lístků a počtu podpisů na volebním archu a provede sečtení hlasů. O výsledku provede písemný záznam a předá zástupci stávajícího VV TO. Ten na místě seznámí přítomné s výsledky, které budou následně zveřejněny na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/

7. Převzetí výkonu funkce novým VV TO 7.1.Stávající VV TO je povinen novému VV TO předat všechny náležitosti k řádnému výkonu funkce a současně nový VV TO je povinen převzít výkon funkce nejpozději k 31. říjnu daného roku, pokud nedojde k jiné dohodě mezi stávajícím a novým VV TO, která musí mít písemnou podobu.

8. Ostatní 8.1. VV TO je kolektivní orgán s funkcí řízení a zajišťování chodu tenisového oddílu. Jeho členové jsou volení členskou základnou ze svých řad, přičemž vykonávají funkci ve výboru bez nároku na odměnu. Předkládaný model je navržen na základě povahy a struktury členské základy TO. Na základě jeho použití lze předpokládat dosažení maximální volební účasti a tím co nejreprezentativnější výsledky voleb. Z tohoto důvodu lze považovat zvolený model za vhodný a odůvodněný. V Dolních Počernicích dne: 30.5.2019 Výkonný výbor TO Výkonný výbor Sokola Dolní Počernice z.s. schválil tento VNITŘNÍ PŘEDPIS ODDÍLU TENISU – VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU v souladu s čl. II. 1. SPORTOVNÍ ODDÍLY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PRO PROVÁDĚNÍ STANOV Sokol Dolní Počernice z.s. na své pravidelné schůzi dne 3.6.2019.

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo