Všechny články
 
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Hrací řád 2013
2012
2011
2010
2009
-1
 

Hrací řád 2013

 

Hrací a provozní řád tenisového oddílu

Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník kurtů Sokol Dolní Počernice, je povinen se seznámit s hracím a provozním řádem tenisového klubu Sokol Dolní Počernice a respektovat jím vymezená pravidla.

Tento hrací a provozní řád platí přiměřeně i pro členy volejbalového oddílu.

1)      Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu tenisu (dále také jen správce).

2)      Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají před první hrou kalendářního roku a nejpozději k 31.5. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny členské příspěvky. Oddílové příspěvky jsou placeny podle zvláštních pravidel platných pro daný rok. Příchozí mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce u správce (pí.Langhammerové).

 3)      Kurty jsou obsazovány podle rezervačního sytému, který je k dispozici na: http:/www.tenis.sodopo.cz, nebo po dohodě se správcem

4)      Rezervace hrací doby se provádí u paní Langhammerové na tel.776 058 221, členové i prostřednictvím rezervačního systému On-line. Rezervaci lze provést pouze na následujících 7 kalendářních dnů. Další rezervaci je možné provést až po odehrání vlastní rezervované hodiny. Každý člen tenisového oddílu má nárok na jednu hrací hodinu týdně po 14:00. Dopolední hodiny lze rezervovat bez omezení. Další hodiny lze rezervovat v případě volných termínů po dohodě s paní Langhammerovou.

5)    Rezervace kurtu A,B pro závodní hráče je vyhrazena v HRACÍM TÝDENNÍM ROZPISE. V případě jejích nevyužití bude rezervace uvolněna veřejnosti.

  6)      Stornování rezervovaného termínu je každý hráč povinen oznámit pí.Langhammerové k dalšímu využití bez prodlení, minimálně 6 hodin před rezervovaným termínem. Za nedodržení tohoto pravidla bude mít hráč týdenní zákaz vstupu na kurty s účinností ode dne přestupku.

7) Pro trénování s trenérem je vymezena kapacita kurtu C podle Rozpisu tréninkových hodin. Rozsah tréninkové kapacity schvaluje výbor. Speciální požadavky jednotlivých trenérů na další tréninkové hodiny řeší výkonný výbor tenisového oddílu operativně. Děti mohou hrát pouze v přítomnosti dospělé osoby, která má za ně odpovědnost.

 8)      V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

  9)      Povinností každého hráče je úprava kurtu kropením  podle potřeby před hrou. Po skončení hry platí povinnost dvorec nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou.

10)      Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

11) Příchozí nejsou v rámci pronájmu tenisového dvorce a souvisejících prostor pojištěni proti úrazu.

  12)  Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

  13)  V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy slušného chování. V celém areálu dále platí zákaz kouření a vodění zvířat (psů).

  14)  Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách, parkování aut před areálem.

  15)  Poplatky pro rok 2013:

  Členské příspěvky:

a) závodní hráči - dospělí 1 500,- Kč

b) závodní hráči - mládež 1 000,- Kč

c) ostatní členové oddílu - dospělí 1 000,- Kč

d) ostatní členové oddílu - mládež 700,- Kč

e) zápisné u nových členů – dospělí 1.000,- Kč

f) zápisné u nových členů – mládež 500,- Kč

g) přispívající 400,- Kč

h) hostující 700,- Kč

Pozn. Mládež do 18 let a studující do 26 let věku / 25 a 364 dní /

Oddílové příspěvky:

Oddílové příspěvky slouží pro vnitřní financování tenisového oddílu. Oddílové příspěvky se platí podle systému vyvěšeného u správce.

Dospělí členové hradí oddílový příspěvek ve výši 500,- Kč/sezonu. Mládež hradí oddílový příspěvek ve výši 300,- Kč/sezónu. Termíny zaplacení jsou stejné, jako u členských příspěvků.

Trenéři odvádí za každou odtrénovanou hodinu 50,-Kč. Zaplacení za uplynulý měsíc k poslednímu dni v měsíci.

Všichni členové tenisové oddílu jsou povinni každoročně bezplatně odpracovat 4 brigádnické hodiny. Pokud se tak nestane, uhradí u správce areálu na konci sezóny částku 300,- Kč.

16) Poplatky pro příchozí :

  Po – Pá 8.00 – 15.00 150,- Kč/hod/kurt

15.00 – 20.00 200.- Kč/hod/kurt

So – Ne 8.00 – 20.00 170,- Kč/hod/kurt

  Platba se provádí správci kurtů - pí.Langhammerové, která vydá potvrzení o příjmu platby.

17) Porušení HRACÍHO ŘÁDU může vést k vyřazení z oddílu.

18) Přijetí nového člena musí schválit tenisový výbor.

  19) Členské příspěvky je každý člen tenisového oddílu povinen uhradit paní Langhammerová do 31.5.2013.

  Člen oddílu, který nemá do tohoto termínu zaplacené členské příspěvky, je povinen zaplatit za každou hrací hodinu běžný poplatek dle bodu 16.

 

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo