Všechny články
 
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Hrací a provozní řád tenisového oddílu
2011
2010
2009
-1
 

Hrací a provozní řád tenisového oddílu

Každý hráč, zájemce o hru a návštěvník kurtů Sokol Dolní Počernice, je povinen se seznámit s hracím a provozním řádem tenisového klubu Sokol Dolní Počernice a respektovat jím vymezená pravidla.

Tento hrací a provozní řád platí přiměřeně i pro členy volejbalového oddílu.

1)      Vstup do tenisového areálu (dále jen areálu) mají členové a jimi uvedení hosté, diváci, hostující družstva a doprovod. O vstupu na dvorec rozhoduje správce areálu tenisu (dále jen správce).

 2)      Hrát na dvorcích v areálu mohou jen členové, kteří mají před první hrou kalendářního roku a nejpozději k 31.5. příslušného kalendářního roku zaplacené všechny oddílové příspěvky. Příchozí mají právo na hru v případě, že zaplatí za pronájem dvorce u pí.Langhammerové.

  3)      Kurty jsou obsazovány podle rozpisu hracích hodin, který je k dispozici na: http:/www.tenis.sodopo.cz.

  4)      Rezervace hrací doby se provádí u paní Langhammerové na tel.776 058 221, členové i     prostřednictvím rezervačního systému On-line. Rezervaci lze provést pouze na následující týden a další rezervaci je možné provést až po odehrání vlastní rezervované hodiny. Pro trénování s trenérem je možné rezervovat kurt  A  a  B do 16. 00 hodiny. Po 16.00 hodině je trénink s trenérem  možný na kurtu C v rámci rezervačního systému. V případě,že dle rezervačního systemu není kurt A,B obsazen v 16.00 hod,řeší možnosti jejich využití pro trenéry po jednotlivých hodinách pí. Langhammerová individuálně.

5)    Rezervace kurtu A,B pro závodní hráče je vyhrazena v HRACÍM TÝDENNÍM ROZPISE. V případě jejích nevyužití bude rezervace uvolněna veřejnosti.

  6)      Každý člen tenisového oddílu má nárok na jednu hrací hodinu týdně. Další hodiny lze rezervovat v případě volných termínů po dohodě s paní Langhammerovou.

  7)      Stornování rezervovaného termínu je každý hráč povinen oznámit pí.Langhammerové  k dalšímu využití bez prodlení, minimálně 6 hodin před rezervovaným termínem. Za nedodržení tohoto pravidla bude mít hráč týdenní zákaz vstupu na kurty s účinností ode dne přestupku.

  8)      V době mistrovských zápasů mají na dvorec přístup pouze startující hráči, rozhodčí a kapitáni družstev.

  9)      Povinností každého hráče je úprava kurtu kropením podle potřeby před hrou. Po skončení hry platí povinnost dvorec nejprve urovnat hrablem a následně upravit síťovačkou.

  10)      Tenis je povoleno hrát pouze v tenisovém oblečení. Tenisová obuv je bezpodmínečnou podmínkou pro vstup na dvorec a člen nebo host, který tuto podmínku nesplňuje, bude okamžitě správcem ze dvorce vykázán.

  11)  Na dvorcích je nutno chovat se tiše a disciplinovaně. Je přísně zakázáno jakékoliv vulgární vystupování a pokřikování. Správce je oprávněn, při nedodržování citace tohoto bodu, hráče okamžitě napomenout a při neuposlechnutí tohoto napomenutí hráče z dvorce vykázat.

  12)  V celém areálu je třeba zachovávat čistotu, ticho a základní principy společenského chování. V celém areálu dále platí zákaz kouření a vodění zvířat (psů).

  13)  Členové i hosté jsou povinni zacházet šetrně s veškerým zařízením areálu, včetně interiéru klubovny a šaten. Stejná povinnost členů i hostů se vztahuje k otázkám spotřeby teplé vody ve sprchách, parkování aut před areálem.

  14)  Poplatky pro rok 2012:

      a) závodní hráči - dospělí                    2 000,- Kč

b) závodní hráči - mládež                                                                    1 000,- Kč

c) ostatní členové oddílu - dospělí                                                      1 500,- Kč

d) ostatní členové oddílu - mládež                                                         700,- Kč

e) zápisné u nových členů – dospělí                                                   1.000,- Kč

f) zápisné u nových členů – mládež                                                       500,- Kč

g) přispívající                                                                                          400,- Kč

h) hostující                                                                                             700,- Kč

  Pozn. Mládež do 18 let a studující do 26 let věku / 25 a 364 dní /

15) Poplatky pro příchozí :

                  Po – Pá                     8.00 – 15.00                              150,- Kč/hod/kurt

                              15.00 – 20.00                          200.- Kč/hod/kurt

So – Ne                     8.00 – 20.00                         170,- Kč/hod/kurt

  Platba se provádí správci kurtů - pí.Langhammerové, která vydá potvrzení o příjmu platby.

          16) Porušení HRACÍHO ŘÁDU může vést k vyřazení z oddílu.

           17) Přijmutí nového člena musí schválit tenisový výbor.

  18) Členské příspěvky je každý člen tenisového oddílu povinen uhradit paní                                     Langhammerová do 31.5. 2012.

  Člen oddílu, který nemá do tohoto termínu zaplacené členské příspěvky, je povinen zaplatit za každou hrací hodinu běžný poplatek dle bodu 15.

   Správa areálu:

Jaroslav Šmolka – tel.737 207 745

Květa Langhammerová – tel.776 058 221

 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo