Pod žhavým sluncem na výborně připravených kurtech se dne 12.6.2019 představila v současné době 3. nejlepší tenistka světa Karolína Plíšková. Přijela podpořit charitativní organizaci Sluneční paprsek i tenisový oddíl mládeže v Dolních Počernicích. Usměvavá a dobře naladěna, rozdělovala teměř s milimetrovou přesností míčky na druhu stranu kurtu, aby i ti nejmenší si mohli dobře zahrát. Ti starší už se i snažili trochu přitlačit a někdy se to i povedlo. Po rozehrání pak přišlo focení a každý chtěl mít selfie, společnou fotku .A nakonec povídání o světě tenisu, o velkých tenisových hvězdách, doprovazené podpisy kam jen to šlo na fotky, míčky, rakety nebo na ruce. K celkové pohodě a příjemné atmosféře přispěli i další návštěvníci, povětšinou členové našeho tenisoveho oddílu. Snad se z tohoto setkání stane tradice a my všichni přejeme Karolíně úspěšný tenisový rok, aby nám příští rok přivezla ukázat Grandslamový pohár.

Držíme palce a moc děkujeme.

MUDr. Pavel Boček
předseda spr. rady Sluneční paprsek a člen TO Dolní Počernice


11.
Příměstský kemp

KEMP 1 : 1.7. /5.7. 2019 - max 15.dětí

přihlášky : Onřej Duffek tel.605457062 , email : ondraduffek@icloud.com

KEMP 2 : 22.7. /26.7. 2019 - max 25.dětí

přihlášky : Onřej Duffek tel.605457062 , email : ondraduffek@icloud.com

Martina Čížková te.606415145 ,email: martinacizkova4@gmail.com

KEMP 2 : 29.7. /2.8. 2019 - max 25.dětí

přihlášky : Onřej Duffek tel.605457062 , email : ondraduffek@icloud.com

Martina Čížková te.606415145 ,email: martinacizkova4@gmail.com

 09.
Ml.žáci SoDoPo - Bohemians

Dne 9. června se uskutečnilo další mistrovské utkání mladších žáků z Dolních Počernic. Tentokráte na naše domácí kurty zavítal prestižní tenisový oddíl Bohemians Praha. Naši borci ve složení Pavlínka, Katka, Kuba a David opět potvrdili skvělou formu a to již letošním pátým vítězstvím! Krásnou hrou, fair play přístupem a velkou bojovností nedali soupeři šanci a zvítězili 4:1. BLAHOPŘEJEME

Vedoucí ml.žáků Jan Šnajdr


09.
KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ

Karolina a Pavel12.6.2019 od 11:30.hod. proběhne setkání s Karolínou.


 

1.6. neslaví svátek jen Laura, ale už více než půl století také všechny děti. A jak nejlépe by měly MDD oslavit děti z tenisového oddílu? Samozřejmě na kurtech. Ideálně V ráji. V Dolních Počernicích se proto 1. června pořádal tenisový turnaj žactva.

V rámci turnaje se odehrála celá řada zajímavých zápasů. Všichni hráči hráli s chutí a maximálním nasazením, ale přitom bez zranění. Objednané sluníčko nezklamalo a sváteční atmosféru kromě počasí podtrhl i fakt, že turnaj neměl poražené. Všichni účastníci byli totiž nakonec odměněni obří pizzou a zmrzlinou.

Všem dospělým organizátorům turnaji Květě, Janě, Tondovi, Petrovi a Pavlovi děkujeme!

Dětští hráči tenisového oddílu SODOPO

 


06.
FYZIČKA

Ve středu od 18:30 začíná první blok fyzické přípravy pro mládež .  info na letáku KONDIČNÍ KURZ

 

KDO MÁ ZÁJEM MUŽE SE NAPSAT NA

ODKAZU :


06.
VNITŘNÍ PŘEDPIS ODDÍLU TENISU – VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU 2019

 

Sokol Dolní Počernice z.s. je řádně založený spolek vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L1761. Sokol Dolní Počernice z.s. má řádně schválené stanovy spolku, které jsou uložené ve sbírce listin Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze pod značkou č. L 1761/SL10/MSPH. Sokol Dolní Počernice z.s. má platný a účinný ORGANIZAČNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ STANOV Sokol Dolní Počernice z.s. ze dne 27.4.2016.

Sokol Dolní Počernice z.s. je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovnou činnost, sdružuje více sportovních oddílů, mezi kterými je oddíl tenisu (dále také jen „tenisový oddíl“), provozující svou činnost ve sportovním areálu na adrese V Ráji 905, Praha 9 - Dolní Počernice, přičemž tenisový oddíl nemá svou právní subjektivitu. Tenisový oddíl má pro své potřeby platný a účinný Hrací a provozní řád Tenisového oddílu Sokol Dolní Počernice z.s., verze 02, platnou od 1.1.2019. Vedením tenisového oddílu v organizační struktuře Sokola Dolní Počernice z.s. je pověřen výkonný výbor tenisového oddílu (dále také jen „VV TO“), který je složen z pěti členů oddílu tenisu (dále také jen „TO) starších osmnácti let.

Tento interní předpis upravuje způsob a postup volby členů VV TO a je zpracován v souladu s čl. II. 1. SPORTOVNÍ ODDÍLY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PRO PROVÁDĚNÍ STANOV Sokol Dolní Počernice z.s. ze dne 27.4.2016.

1. VV TO, členové výkonného výboru tenisu 1.1. VV TO je kolektivní orgán s funkcí řízení a zajišťování chodu tenisového oddílu. 1.2. Funkční období VV TO je v délce čtyři roky. 1.3. Členem VV TO může být kterýkoli člen Sokola Dolní Počernice z.s., který je současně členem tenisového oddílu, je starší osmnácti let, je zvolen dle tohoto interního předpisu a členství ve VV TO následně přijme.

2. Voliči 2.1. Voličem podle tohoto interního předpisu je každý člen Sokola Dolní Počernice z.s. a zároveň člen tenisového oddílu starší osmnácti let (k 30. červnu volebního roku). 2.2. Každý člen má jeden hlas.

3. Informace o volbách 3.1. Stávající VV TO, který odpovídá za organizaci a průběh voleb v dostatečném předstihu minimálně jednoho měsíce před zahájením procesu voleb informuje členskou základnu o konání voleb. Současně VV TO informuje členskou základnu o způsobu provedení volby a to v souladu s tímto vnitřním předpisem. 3.2. Za řádné zveřejnění informace o volbách dle čl. 3.1. je považováno umístění informace na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/. Zveřejnění může být doplněno vývěskou v objektu zázemí TO na adrese V Ráji 908 a rozesláním zprávy jednotlivým členům prostřednictvím elektronické pošty.

4. Časový rámec 4.1. V roce konání voleb: - do 30. června se kandidáti do VV TO písemně přihlásí na elektronickou adresu sodopotenis@seznam.cz - nejpozději do 5. července stávající VV TO zveřejní seznam přihlášených kandidátů do VV TO na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/. Od tohoto data mohou jednotliví kandidáti na uvedených webových stránkách v sekci diskuse uveřejnit v souvislosti s volbami do VV TO své plány a vize týkající se TO Sokola Dolní Počernice z.s. - v údobí od 10. července nejpozději do 31.srpna volí jednotliví členové individuálně na určeném místě - nejpozději do 15. září je provedeno sčítání hlasů a vyhlášení výsledků voleb na místě 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS ODDÍLU TENISU – VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU - nejpozději během následujícího dne se výsledky voleb uveřejní na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/

5. Způsob volby 5.1. Každý člen – volič má jeden hlas. 5.2. Volba je provedena prostřednictvím vhození volebního lístku do označené zapečetěné volební urny a zároveň podpisem voliče na volební arch 5.3. Každý člen – volič obdrží na místě lístek se seznamem kandidátů do VV TO, na kterém označí minimálně jednoho, nejvýše však pět kandidátů. Volební lístek, který bude vyplněn jiným, než takto uvedeným způsobem bude považován za neplatný. 5.4. Místem volby je klubovna TO na adrese V Ráji 908, Dolní Počernice

6. Otevření volební urny, vyhlášení výsledků voleb 6.1. Označená, zapečetěná volební urna je, kromě jednotlivých volebních úkonů, uchovávána v uzamčeném prostoru v klubovně na adrese TO V Ráji 908, Dolní Počernice (zodpovídá správce), aby bylo zabráněno náhodnému poškození. 6.2. V době po 31.srpnu, nejpozději však do 15. září, stávající VV TO zorganizuje otevření volební urny tak, aby byl přítomen co největší počet členů (např. konání turnaje). Volební urnu otevírá volební komise sestávající z náhodně na místě zvolených tří přítomných členů TO. Komise zkontroluje neporušenost urny, provede kontrolu počtu vhozených volebních lístků a počtu podpisů na volebním archu a provede sečtení hlasů. O výsledku provede písemný záznam a předá zástupci stávajícího VV TO. Ten na místě seznámí přítomné s výsledky, které budou následně zveřejněny na webových stránkách http://tenis.sodopo.cz/

7. Převzetí výkonu funkce novým VV TO 7.1.Stávající VV TO je povinen novému VV TO předat všechny náležitosti k řádnému výkonu funkce a současně nový VV TO je povinen převzít výkon funkce nejpozději k 31. říjnu daného roku, pokud nedojde k jiné dohodě mezi stávajícím a novým VV TO, která musí mít písemnou podobu.

8. Ostatní 8.1. VV TO je kolektivní orgán s funkcí řízení a zajišťování chodu tenisového oddílu. Jeho členové jsou volení členskou základnou ze svých řad, přičemž vykonávají funkci ve výboru bez nároku na odměnu. Předkládaný model je navržen na základě povahy a struktury členské základy TO. Na základě jeho použití lze předpokládat dosažení maximální volební účasti a tím co nejreprezentativnější výsledky voleb. Z tohoto důvodu lze považovat zvolený model za vhodný a odůvodněný. V Dolních Počernicích dne: 30.5.2019 Výkonný výbor TO Výkonný výbor Sokola Dolní Počernice z.s. schválil tento VNITŘNÍ PŘEDPIS ODDÍLU TENISU – VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU v souladu s čl. II. 1. SPORTOVNÍ ODDÍLY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PRO PROVÁDĚNÍ STANOV Sokol Dolní Počernice z.s. na své pravidelné schůzi dne 3.6.2019.


01.
LIGA SODOPO 5/ 2019

LIGA NA ČERVEN PŘIPRAVENA , MŮŽE  SE ZAČÍT HRÁT

 
 
 
sokol
TJ Sokol Dolní Počernice
© 2008 by SoDoPo